História

Vážení športoví rybári, vážení priaznivci športového lovu rýb, 

 

Slovenský rybársky zväz (ďalej len zväz alebo SRZ) je združenie občanov v súlade so zákonom č. 83/90 Zb. o združovaní občanov. Zväz združuje občanov, ktorých spája spoločný záujem v rozvoji a uplatňovaní rekreačného, športového rybárstva, využívaní rybárskeho práva v súlade so zákonom o rybárstve, v oblasti ochrany prírody a životného prostredia na úseku rybárstva, starostlivosti o ekológiu vôd a okolitej prírody, zachovanie genofondu rýb ako i výživy obyvateľstva. 

 

Rok 2006 je pre MsO SRZ v Dunajskej Strede významným rokom. Významným preto, lebo tento rok si pripomíname šesťdesiate výročie založenia našej organizácie. To akým vývojom prešla naša organizácia za 60 rokov od svojho vzniku svedčí skutočnosť, že dnes naša organizácia patrí medzi najväčšie na Slovensku. Organizácia obhospodaruje 38 uzavretých vodných plôch s celkovou rozlohou 200 hektárov, stovky kilometrov melioračných kanálov a časť Malého Dunaja. 

 

Stav členskej základne sa každoročne zvyšuje a momentálne sa pohybuje okolo čísla 2400. Takmer štvrtinu z tohto počtu tvoria deti a mládež. Záujem mladých ľudí o rybárstvo je zárukou budúcnosti našej organizácie. Naša organizácia má takmer celo okresnú pôsobnosť, ba dokonca členmi našej organizácie sú aj rybári z obcí okolitých okresov. Po vstupe do eurozóny sa zvýšil počet športových rybárov v našej organizácie zo susedného Maďarska

 

Po 39 rokoch dostalo slovenské rybárstvo nový zákon a jeho vykonávaciu vyhlášku. Zákon naďalej dáva veľa možností rybárom chovať, chrániť a loviť ryby. Funkcionári a členovia organizácie vynakladali počas celej histórie veľa úsilia aby tieto ciele boli splnené. 

 

Úcta patrí najmä tým, ktorí zobrali na seba zodpovednosť za založenie našej organizácie, ale aj tým, ktorí sa nebáli od nich prevziať na seba zodpovednosť zveľaďovať rybárstvo, aby mohli naši rybári tráviť pekné chvíle pri love na brehoch našich vôd. 

 

 

Jaromír Dobre 

predseda výboru MsO SRZ Dunajská Streda