Disciplinárna komisia

Členovia Disciplinárnej komisie Mestskej Organizácie SRZ Dunajská Streda

Zvolení výborom MsO SRZ Dunajská Streda za obdobie 2022 – 2026
1. Horváth GabrielPredseda komisie
2. Csiba Györgyčlen
3. Fodor Attilačlen
4. Haár Jozef, Ing.člen

Disciplinárna komisia zasadáva podľa potreby.